អាជ្ញាបណ្ណ ខារ៉ាអូខេ

ឯកសារដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណមានដូចខាងក្រោម៖

អាជ្ញាបណ្ណថ្មី

 • ១. លិខិតអនុញ្ញាតដាក់ទីតាំងប្រកបអាជីវកម្មចេញដោយ រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ (០១ច្បាប់) *
 • ២. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកស្នើសុំ (០១ច្បាប់) *
 • ៣. វិញ្ញាបនបត្រ (លក្ខន្តិកៈ) ឬលិខិតបញ្ជាក់ពីការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម (០១ច្បាប់) *
 • ៤. លិខិតបញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគ្គីភ័យ ចេញដោយការិយាល័យអគ្គីភ័យនៃស្នងការនគរបាលរាជធានី ខេត្ត (០១ច្បាប់) *
 • ៥. អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវមានសញ្ញាប័ត្រកម្រិតឧត្តមសិក្សា ការសិក្សាមុខជំនាញបដិសណ្ឋារកិច្ច ឬគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ ឬសញ្ញាបត្រសមមូល (ឬខ្ពស់ជាងនេះ) (០១ច្បាប់) *
 • ៦. បុគ្គលិកបម្រើការត្រូវមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា មុខជំនាញបដិសណ្ឋារកិច្ច ឬគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ ដែលទទួល ស្គាល់ដោយក្រសួងទេសចរណ៍យ៉ាងតិច (៣០%នៃចំនួនបុគ្គលិកសរុប) (០១ច្បាប់) *
 • ៧. កិច្ចសន្យាគោរពអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍ និងច្បាប់នានារបស់រដ្ឋ (០១ច្បាប់) *
 • ៨. រូបថត (៤x៦) (របស់អ្នកគ្រប់គ្រង) *
 • ៩. បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ (០១ច្បាប់) *

អាជ្ញាបណ្ណបន្ត

 • ១. លិខិតអនុញ្ញាតដាក់ទីតាំងប្រកបអាជីវកម្មចេញដោយ រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ (០១ច្បាប់) *
 • ២. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកស្នើសុំ (០១ច្បាប់) *
 • ៣. កិច្ចសន្យាគោរពអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍ និងច្បាប់នានារបស់រដ្ឋ (០១ច្បាប់) *
 • ៤. រូបថត (៤x៦) (របស់អ្នកគ្រប់គ្រង) *
 • ៥. បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ (០១ច្បាប់) *
 • ៦. អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ច្បាប់ដើម ឬទុតិយតាត្រាក្រហម (០១ច្បាប់) *
 • ៧. បណ្ណពន្ធប៉ាតង់ (០១ច្បាប់) *

ចូលប្រព័ន្ធ