ចូលប្រព័ន្ធ

Don't have account yet? បង្កើតគណនី

សូមស្វាគមន៍ ចូលមកកាន់ ប្រព័ន្ធអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍អនឡាញ!

ប្រព័ន្ធអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍អនឡាញបានបញ្ជូនតម្លាភាព និង កាត់បន្ថយពេល វេលានៃការស្នើសុំរបស់ប្រតិបត្តិករ អោយមានភាពឆាប់រហ័សក្នុងដំណើរការនៃការស្នើ សុំ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតសូមទំនាក់ទំនង៖

ទូរស័ព្ទ/Tel.៖(+៨៥៥) ១២ ៩៩៩ ០៣១

អ៊ីម៉ែល/Emailinfo@cambodiatourismindustry.org

គេហទំព័រ/Webwww.cambodiatourismindustry.org