អាជ្ញាបណ្ណ សេវាកម្មទេសចរណ៍(MICE)

ឯកសារដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណមានដូចខាងក្រោម៖

អាជ្ញាបណ្ណថ្មី

  • ១. អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍មានសុពលភាព (ចំនួន ១ច្បាប់) *
  • ២. កិច្ចសន្យាគោរពច្បាប់រដ្ឋ (ចំនួន ១ច្បាប់) *
  • ៣. វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម (ចំនួន ១ច្បាប់) *
  • ៤. លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ឬកិច្ចសន្យាជួលដែលមានការបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ (ចំនួន ១ច្បាប់) *
  • ៥. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ (ចំនួន ១ច្បាប់) *
  • ៦. រូបថតរបស់ម្ចាស់អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ (ចំនួន ២ន្លឹក) *
  • ៧. រូបថតបង្ហាញបន្ទប់ប្រជុំ-សាលសន្និសីទ និងសាលពិព័រណ៍ (ចំនួន ១ច្បាប់) *

អាជ្ញាបណ្ណបន្ត

  • ១. អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍មានសុពលភាព (ចំនួន ១ច្បាប់) *
  • ២. រូបថតរបស់ម្ចាស់អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ (ចំនួន ២ន្លឹក) *
  • ៣. រូបថតបង្ហាញបន្ទប់ប្រជុំ-សាលសន្និសីទ និងសាលពិព័រណ៍ (ចំនួន ១ច្បាប់) *

ចូលប្រព័ន្ធ