អាជ្ញាបណ្ណ ស្នើចុះបញ្ជិកាសាលាបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍

ឯកសារដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណមានដូចខាងក្រោម៖

អាជ្ញាបណ្ណថ្មី

 • ១.១ លិខិតបង្កើតគ្រឹះស្ថានសិក្សាចេញដោយក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ *
 • ១.២ កិច្ចសន្យាអនុវត្តច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីទេសចរណ៍ និងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋ *
 • ១.៣ អត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់គណៈគ្រប់គ្រង *
 • ១.៤ រូបថត (៤x៦) របស់គណៈគ្រប់គ្រង *
 • ១.៥ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង *
 • ២.១ បញ្ជីរាយនាមគណៈគ្រប់គ្រងសាលា *
 • ២.២ បញ្ជីរាយនាមសាស្រ្តាចារ្យ និងគ្រូ *
 • ២.៣ បញ្ជីរាយនាមបុគ្គលិក *
 • ៣.១ បញ្ជីទំហំផ្ទៃដី អគារ រោងជាង បន្ទប់ពិសោធន៍ សាលប្រជុំ *
 • ៣.២ បញ្ជីសម្ភារៈបរិក្ខាររោងជាង មន្ទីរពិសោធន៍ *
 • ៤.១ កម្មវិធីសិក្សា *
 • ៤.២ យន្តការនៃការជ្រើសរើសសិស្សចូលរៀន ការប្រឡងបញ្ចប់ និងការវាយតម្លៃការបណ្តុះបណ្តាល *
 • ៤.៣ បទបញ្ជាផ្សេងៗទៀតប្រសិនបើមាន

អាជ្ញាបណ្ណបន្ត

ចូលប្រព័ន្ធ