អាជ្ញាបណ្ណ ស្នើចុះបញ្ជិកាសាលាបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍

ឯកសារដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណមានដូចខាងក្រោម៖

អាជ្ញាបណ្ណថ្មី

 • ១. ១.១ លិខិតបង្កើតគ្រឹះស្ថានសិក្សាចេញដោយក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ *
 • ២. ១.២ កិច្ចសន្យាអនុវត្តច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីទេសចរណ៍ និងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋ *
 • ៣. ១.៣ អត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់គណៈគ្រប់គ្រង *
 • ៤. ១.៤ រូបថត (៤x៦) របស់គណៈគ្រប់គ្រង *
 • ៥. ១.៥ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង *
 • ៦. ២.១ បញ្ជីរាយនាមគណៈគ្រប់គ្រងសាលា *
 • ៧. ២.២ បញ្ជីរាយនាមសាស្រ្តាចារ្យ និងគ្រូ *
 • ៨. ២.៣ បញ្ជីរាយនាមបុគ្គលិក *
 • ៩. ៣.១ បញ្ជីទំហំផ្ទៃដី អគារ រោងជាង បន្ទប់ពិសោធន៍ សាលប្រជុំ *
 • ១០. ៣.២ បញ្ជីសម្ភារៈបរិក្ខាររោងជាង មន្ទីរពិសោធន៍ *
 • ១១. ៤.១ កម្មវិធីសិក្សា *
 • ១២. ៤.២ យន្តការនៃការជ្រើសរើសសិស្សចូលរៀន ការប្រឡងបញ្ចប់ និងការវាយតម្លៃការបណ្តុះបណ្តាល *
 • ១៣. ៤.៣ បទបញ្ជាផ្សេងៗទៀតប្រសិនបើមាន

អាជ្ញាបណ្ណបន្ត

ចូលប្រព័ន្ធ