អាជ្ញាបណ្ណ ស្នើបង្កើតសាលាបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍

ឯកសារដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណមានដូចខាងក្រោម៖

អាជ្ញាបណ្ណថ្មី

 • ១. ១.១ លិខិតអនុញ្ញាតចេញដោយអាជ្ញាធរដែនដី(បញ្ជាក់ខាងខ្នង) *
 • ២. ១.២ លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ចេញដោយក្រសួង ឬមន្ទីររៀបចំដែនដី នគររូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី រាជធានី-ខេត្ត ចំពោះសំណង់ថ្មី *
 • ៣. ១.៣ កិច្ចសន្យាអនុវត្តច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីទេសចរណ៍ និងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋ *
 • ៤. ១.៤ អត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់គណៈគ្រប់គ្រង *
 • ៥. ១.៥ រូបថត (៤x៦) របស់គណៈគ្រប់គ្រង *
 • ៦. ១.៦ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង *
 • ៧. ២.១ បញ្ជីរាយនាមគណៈគ្រប់គ្រងសាលា *
 • ៨. ២.២ បញ្ជីរាយនាមសាស្រ្តាចារ្យ និងគ្រូ *
 • ៩. ២.៣ បញ្ជីរាយនាមបុគ្គលិក *
 • ១០. ៣.១ បញ្ជីទំហំផ្ទៃដី អគារ រោងជាង បន្ទប់ពិសោធន៍ សាលប្រជុំ *
 • ១១. ៣.២ បញ្ជីសម្ភារៈបរិក្ខាររោងជាង មន្ទីរពិសោធន៍ *
 • ១២. ៤.១ កម្មវិធីសិក្សា *
 • ១៣. ៤.២ យន្តការនៃការជ្រើសរើសសិស្សចូលរៀន ការប្រឡងបញ្ចប់ និងការវាយតម្លៃការបណ្តុះបណ្តាល *
 • ១៤. ៤.៣ បទបញ្ជាផ្សេងៗទៀតប្រសិនបើមាន

អាជ្ញាបណ្ណបន្ត

ចូលប្រព័ន្ធ