អាជ្ញាបណ្ណ ម៉ាស្សាសុខភាព-ស៉្បា

ឯកសារដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណមានដូចខាងក្រោម៖

អាជ្ញាបណ្ណថ្មី

 • ១. លិខិតអនុញ្ញាតដាក់ទីតាំងប្រកបអាជីវកម្មចេញដោយរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ (០១ច្បាប់) *
 • ២. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកស្នើសុំ (០១ច្បាប់) *
 • ៣. វិញ្ញាបនបត្រ (លក្ខន្តិកៈ) ឬលិខិតបញ្ជាក់ពីការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មចេញដោយក្រសួង ឬមន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម រាជធានី ខេត្ត (០១ច្បាប់) *
 • ៤. លិខិតអនុញ្ញាតសាសង់ ឬជួសជុលចេញដោយក្រសួង ឬមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្ម និង សំណង់ (០១ច្បាប់) *
 • ៥. លិខិតបញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគ្គីភ័យ ចេញដោយការិយាល័យអគ្គីភ័យនៃស្នងការនគរបាលរាជធានី ខេត្ត (០១ច្បាប់) *
 • ៦. វិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រងអំពីសំភារៈទទួលខុសត្រូវសាធារណៈ (០១ច្បាប់) *
 • ៧. លិខិតយល់ព្រមជាលាយល័ក្ខអក្សររបស់ម្ចាស់ បើសិនអ្នកគ្រប់គ្រងមិនមែនជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធ (០១ច្បាប់) *
 • ៨. សញ្ញាប័ត្រ ឬវិញ្ញាបនប័ត្ររបស់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលបញ្ជាក់ ការសិក្សាមុខជំនាញបដិសណ្ឋារកិច្ច ឬគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ (០១ច្បាប់) *
 • ៩. កិច្ចសន្យាគោរពអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍ និងច្បាប់នានារបស់រដ្ឋ (០១ច្បាប់) *
 • ១០. រូបថត (៤x៦) ( របស់អ្នកគ្រប់គ្រង) *

អាជ្ញាបណ្ណបន្ត

 • ១. លិខិតអនុញ្ញាតដាក់ទីតាំងប្រកបអាជីវកម្មចេញដោយរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ (០១ច្បាប់) *
 • ២. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកស្នើសុំ (០១ច្បាប់) *
 • ៣. ប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់ *
 • ៤. កិច្ចសន្យាគោរពអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍ និងច្បាប់នានារបស់រដ្ឋ (០១ច្បាប់) *
 • ៥. រូបថត (៤x៦) ( របស់អ្នកគ្រប់គ្រង) *
 • ៦. អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ច្បាប់ដើម ឬទុតិយតាត្រាក្រហម (០១ច្បាប់) *
 • ៧. លិខិតបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពអាជីវកម្ម មណ្ឌលកម្សាន្តទេសចរណ៍កន្លងមកចេញដោយគណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានី ខេត្ត ឬក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ (០១ច្បាប់) *

ចូលប្រព័ន្ធ

ការកែសម្រួលបច្ចេកទេស