ដីឡូតិ៍៣A ផ្លូវលេខ១៦៩, សង្កាត់វាលវង់, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (855) 12 999 031 info@cambodiatourismindustry.org

 
កំណត់ចំណាំ៖
១. សូមប្រើប្រាស់ព័ត៌មានម្ចាស់អាជីវកម្មផ្ទាល់ដើម្បីបង្កើតគណនីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ
២. លោកអ្នកត្រូវតែបញ្ជូលព័ត៌មាននៅកន្លែងដែលមានសញ្ញាផ្កាយពណ៌ក្រហម (*)