ដីឡូតិ៍៣A ផ្លូវលេខ១៦៩, សង្កាត់វាលវង់, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (855) 12 999 031 info@cambodiatourismindustry.org

ឯកសារស្ដីអំពីអាជ្ញាបណ្ណ និង សារាចរណ៍ណែនាំ

ប្រកាស


១. ការផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ដល់អាជីវកម្ម មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍

២. ប្រកាសស្ដីពីឯកសណ្ឋានមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍

៣. ការផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ដល់អាជីវកម្ម សណ្ឋាគារ និងសេវាកម្មស្នាក់នៅទេសចរណ៍

៤. ការផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ដល់អាជីវកម្ម ខារ៉ាអូខេ

៥. ការផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ដល់អាជីវកម្មសេវាកម្ម ម៉ាស្សាសុខភាព - ស្ប៉ា

៦. ការផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ដល់អាជីវកម្មរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍

៧. ការផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ដល់អាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋាន

៨. ការផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ដល់មធ្យោបាយធ្វើអាជីវកម្ម ដឹកជញ្ជូនទេសចរណ៍ធ្វើដំណើរទស្សនាកំសាន្តតាមផ្លូវគោក

៩. ការផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ដល់មធ្យោបាយធ្វើអាជីវកម្ម ដឹកជញ្ជូនទេសចរណ៍ធ្វើដំណើរទស្សនាកំសាន្តតាមផ្លូវទឹក

១០. ការផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ដល់អាជីវកម្ម ទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍

១១. ប្រកាសស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងអ្នកបកប្រែភាសា​បន្តពីមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍

១២. ប្រកាសស្ដីអំពីការអនុវត្តក្រមប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍

សារាចរណ៍


១. សារាចរណែនាំស្ដីពីការគ្រប់គ្រង មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍

២. សារាចរណែនាំស្ដីពីការគ្រប់គ្រង សណ្ឋាគារ និងសេវាកម្មស្នាក់នៅទេសចរណ៍

៣. សារាចរណែនាំស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ខារ៉ាអូខេ

៤. សារាចរណែនាំស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម សេវាកម្ម ម៉ាស្សាសុខភាព - ស្ប៉ា

៥. សារាចរណែនាំស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍

៦. សារាចរណែនាំស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋាន

៧. សេចក្ដីណែនាំស្ដីពី ឯកសណ្ឋានអ្នកបកប្រែភាសាបន្តពីមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍

៨. សារាចរណែនាំស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ដឹកជញ្ជូនទេសចរណ៍ធ្វើដំណើរទស្សនាកំសាន្តតាមផ្លូវគោក

៩. សារាចរណែនាំស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ដឹកជញ្ជូនទេសចរណ៍ធ្វើដំណើរទស្សនាកំសាន្តតាមផ្លូវទឹក

១០. សារាចរណែនាំស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍

អនុក្រឹត្យ


១. អនុក្រឹត្យស្ដីពីចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារ និងសេវាកម្មស្នាក់នៅទេសចរណ៍

២. អនុក្រឹត្យស្ដីពី មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍

ច្បាប់


១. ច្បាប់ស្ដីទេសចរណ៍