ដីឡូតិ៍៣A ផ្លូវលេខ១៦៩, សង្កាត់វាលវង់, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (855) 12 999 031 info@cambodiatourismindustry.org

ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន

ដីឡូតិ៍៣A ផ្លូវលេខ១៦៩, សង្កាត់វាលវង់, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

លេខទូរស័ព្ទ

(855) 12 999 031

អ៊ីម៉ែល

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែបំពេញចន្លោះដែលមានសញ្ញាផ្កាយ (*)